ارسال به دوست  نسخه چاپي 

حمایت از کشاورزان آفریقایی برای تولید مواد غذایی

در حالی که آفریقا با کمبود بحرانی حداقل 30 میلیون تن غذا در پی جنگ روسیه و اوکراین مواجه است به ویژه گندم، ذرت و سویا وارداتی از این کشورها، هیأت مدیره گروه بانک توسعه ملی آفریقا تسهیلات 1/5میلیارد دلاری را برای کمک به افزایش عرضه مواد غذایی تصویب کرده است. تسهیلات اضطراری تولید غذای آفریقا، به 20 میلیون کشاورز آفریقایی، بذرهای تایید شده ارائه می‌کند. همچنین این امر دسترسی به کودهای کشاورزی را افزایش می‌دهد و آن‌ها را قادر می‌سازد تا به سرعت 38 میلیون تن محصول تولید کنند و این اقدام یعنی افزایش 12 میلیارد دلاری در تولید مواد غذایی تنها در دو سال.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از Worldgrain رئیس گروه بانک توسعه آفریقا گفت: کمکهای غذایی نمیتواند آفریقا را تغذیه کند. آفریقا نیازی به کاسه گدایی در دست ندارد! آفریقا به بذر و دروگرهای مکانیکی برای برداشت مواد غذایی تولید شده در محل نیاز دارد. آفریقا نیاز غذایی خودش را با غرور برآورده خواهد کرد زیرا گدایی برای غذا، ارزشی ندارد!

به گفته این بانک، از زمان آغاز جنگ در اوکراین، قیمت گندم در آفریقا بیش از 45 درصد و قیمت کود 300 درصد افزایش یافته است و این قاره با کمبود 2 میلیون تنی کود مواجه است. بسیاری از کشورهای آفریقایی قبلاً شاهد افزایش قیمت نان و سایر اقلام غذایی بودهاند. اگر این کسری جبران نشود، تولید غذا در آفریقا حداقل 20 درصد کاهش مییابد و این قاره بیش از 11 میلیارد دلار ارزش تولید مواد غذایی را از دست خواهد داد.

بانک توسعه ملی آفریقا اعلام کرد که استراتژی 5/1 میلیارد دلاری آن منجر به تولید 11 میلیون تن گندم، 18 میلیون تن ذرت، 6 میلیون تن برنج و 2/5میلیون تن سویا خواهد شد.

تسهیلات اضطراری تولید غذای آفریقا به 20 میلیون کشاورز، بذر، کود و خدمات ترویجی گواهی شده ارائه میکند همچنین از رشد بازار و مدیریت پس از برداشت حمایت خواهد کرد. این تسهیلات شامل اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای رسیدگی به بحران غذا و پایداری و انعطافپذیری بلندمدت سیستمهای غذایی آفریقا است.

طی سه سال گذشته، طرح «تکنولوژی برای تحول کشاورزی آفریقا» این بانک، گونههای گندم مقاوم به گرما را به 1/8 میلیون کشاورز در هفت کشور تحویل داده و تولید گندم را 2/7 میلیون تن به ارزش 840 میلیون دلار افزایش داده است.

به گفته این بانک، یک دوره پنجساله نیز پس از تسهیلات دو ساله اضطراری تولید غذا در آفریقا، به تقویت خودکفایی در تولید گندم، ذرت و سایر محصولات اصلی و همچنین گسترش دسترسی به کودهای کشاورزی کمک خواهد کرد.