ارسال به دوست  نسخه چاپي 

طرح کشاورزی قراردادی حمایت از گندم کاران

موضوع کشاورزی قراردادی در مجلس یازدهم از جمله رویکردی بود که مورد توجه قرار گرفت. کمیسیون کشاورزی با تمام تلاش از این طرح حمایت کرد. هدف از طرح کشاورزی قراردادی یا کشاورزی توافقی آن است که کشاورز ترغیب شود و کیفیت محصول افزایش پیدا کند، ضمن آنکه بار مالی دولت کاهش پیدا خواهد کرد.

 

امروزه کشاورزی توافقی یا قراردادی در دنیا جایگاه ویژهای دارد. در همین راستا نجفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید: به باور من با حمایت از کشاورزی قراردادی میتوانیم بسیاری از بخشنامههای واردات را که به بدنه صنعت کشاورزی کشور لطمه میزند، لغو کنیم.

وی افزود: البته نباید نسبت به طرح خرید تضمینی بیتفاوت بود.

 این نماینده مجلس معتقد است که خرید تضمینی، شرایطی را برای کشاورز مهیا میکند تا در فضایی امن به تولید بپردازد و سیاست دولتها آن است که به نوعی از تولید داخل حمایت کنند.

 از سوی دیگر طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: اصل کشاورزی قراردادی اطمینان خاطری میان کشاورز و تولیدکننده محصول است که به ارتقاء اقتصاد کشاورزی کمک میکند.

وی ادامه داد: در طرح امنیت غذایی که از سوی مجلس تصویب شد، به موضوع کشاورزی قراردادی و اطمینان خاطر و حمایت از کشاورزان توجه ویژه شده است و انتظار میرود که وزارت جهاد کشاورزی در این راستا اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، کشاورزی قراردادی را راهی برای برونرفت از مشکلات صنعت کشاورزی میداند. او معتقد است که از طریق کشاورزی قراردادی میتوانیم در آیندهای نه چندان دور شاهد تغییر در روش کشت باشیم.

عسگری باور دارد که روش خرید قراردادی به ویژه در موضوع گندم ایده و طرح خوبی در راستای حمایت از گندمکاران است اما با طرح خرید تضمینی میتوان حمایت بیشتری از گندمکاران را در دستور کار قرار داد.