بازدید مسئولین و نانوایان حجیم از صنایع آرد ورامین