ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

در شورای قیمت‌گذاری، بهبود شرایط تولید آرد را در دستور کار قرار دادیم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در دو سال اخیر، کمیسیون کشاورزی با برگزاری جلسات درباره محصولات استراتژیک و راهبردی، اقدامات خوبی انجام داده است.

زارعی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: هدف ما این است که به مرز خودکفایی برسیم تا با توجه به شرایط اقتصادی و جنگ در اوکراین، از واردات گندم بینیاز شویم و امسال توانستیم حدود 5/7 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم.

وی با اشاره به اینکه نباید شرایط اقتصادی تأثیری بر امنیت غذایی داشته باشد، افزود: در شورای قیمتگذاری، امسال قیمت گندم را افزایش دادیم و علاوه بر سوبسیدی که به گندم تخصیص دادیم، 12 هزار تومان نیز به عنوان مشوق است.

این نماینده مجلس ادامه داد: تأکید مؤکد مقام معظم رهبری بر بهرهوری مزارع دیم است که در کمیسیون کشاورزی مجلس هم درصدد هستیم حدود 4 میلیون هکتار مزرعه که تا به حال کشت نمیشد، برای کشت دیم مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: گندم محصول استراتژیک و راهبردی ما و اولویت مجلس و دولت است و باید توجه داشته باشیم که هرچه به این محصول استراتژیک یارانه تخصیص دهیم، شرایط تأمین امنیت غذایی کشور بهتر خواهد شد.

زارعی در پاسخ به خبرنگار ما درباره بهبود شرایط آسیابانان گفت: باید به تدریج خرید گندم از دستور کار دولت خارج شود و برای این کار باید تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا این مشکلات برطرف گردد. بر همین اساس در شورای قیمتگذاری، برنامههایی را برای بهبود شرایط تولید در بخش آسیابانی در دستور کار قرار دادیم.