ارسال به دوست  نسخه چاپي 

دکتر گرشاسبی، فرماندار ویژه شهرستان مرند:

اقدام کارخانجات میلاد آذربایجان، مصداق شعار طرح شده از سوی رهبری

دکتر گرشاسبی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند، آخرین سخنران آیین مذکور بود.

 

 وی ضمن تقدیر از مدیرعامل کارخانجات آرد میلاد در راستای حمایت از کشاورزان و ایجاد انگیزه برای تولید داخلی در راستای بیانات رهبری، وجود واحد صنعتی پویا، مدیر جوان و نیروی انسانی متعهد را سرمایهای ارزشمند برای شهرستان دانست و اظهار داشت: همت کارخانه در کنار تعامل همکاران خوشفکر ما در سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه غله اقدامات شایسته تقدیری را رقم زده است.

فرماندار مرند بر لزوم حمایت از تولید داخلی در جهت تأمین امنیت غذایی کشور تأکید و اظهار داشت: تأمین گندم و غذا پایه امنیت در هر کشور است، چون اگر غذا نباشد امنیت مختل میشود. لذا تأمین غذای کشور و ایجاد امنیت غذایی یکی از شاخصهای مهم امنیتی در کشور است که باید محقق شود. در این راستا حمایت از تولید خصوصاً تولیدات کشاورزی و باز هم خصوصاً گندم به عنوان محصول استراتژیک جهت تأمین نان در کشور از ضروریاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

وی در پاسخ به مطلب طرح شده از سوی معاونت بازرگانی شرکت غله استان آذربایجان شرقی در راستای تحویل گندم به دولت در شهرستان مرند متذکر شد: در تولید گندم یک سری رویکرد بود که بخشی در اثر نبود نهادههای دامی گندم برای مصرف دام استفاده شد و بخشی نیز ممکن است از شهرستان به شهرستانی دیگر منتقل شده باشد. از طرفی نیز این ذهنیت در کشاورزان بود مبنی بر اینکه افزایش قیمت در خرید را داشته باشیم و برخی عزیزان گندمکار محصول را تحویل ندادند که انتظار میرود در سالهای آتی با افزایش سیاستهای حمایتی و تشویقی از این دست شاهد افزایش تولید و ایجاد انگیزه تولید کیفی در کشاورزان و تحویل بیشتر محصول باشیم.

دکتر گرشاسبی در پایان ضمن تقدیر مجدد از گروه کارخانجات آرد میلاد آذربایجان جلسه برگزار شده را مصداق شعار طرح شده امسال از سوی مقام رهبری دانست که تأکید بر حمایت از تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها داشته است.