ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس سازمان تعاونی روستایی؛

تاثیر کسب وکار دیجیتال و کارآفرینی بر کشاورزی

قادری فر، رئیس سازمان تعاونی روستایی با اشاره به اینکه باید از مفاهیم علمی و کارآفرینی و فناوران حداکثر را استفاده کنیم، گفت: کارآفرینی در سالهای اخیر جایگاه ویژهای پیدا کرده است و با توجه به سابقه کاری که در معاونت علمی فناوری داشتم با مفهوم نوآوری بیگانه نیستم.

وی افزود: با توجه به ظرفیتهای عظیم اقلیمی در کشور که غیرقابل توصیف است و در تولید محصولات زراعی باغبانی وجود دارد، نوآوری میتواند نقش بسزایی داشته باشد. این ظرفیتها میتواند مزیتهای فراوانی را برای کشور ایجاد کند.

 قادری فر با اشاره به اینکه لایهها و بخشهای کشاورزی کشور سنتی است، بیان کرد: متاسفانه بخش کشاورزی ما از حوزه نوآوری مغفول مانده است؛ اما همین ظرفیتها هم میتواند عاملی برای رشد باشد.

 رئیس سازمان تعاونی روستایی با بیان اینکه امروز کسبوکار دیجیتال مورد استفاده مردم قرار گرفته است، تصریح کرد: مدتی است در حوزه کسبوکار دیجیتال بستری فراهم شده که با استقبال چشمگیری از سوی مردم مواجه شده است.

 وی در پایان گفت: انتظار ما این است که از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش کشاورزی در حوزه نوآوری استفاده شود.