ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، در مسیر تدوین

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، در حال تصویب قانونی جامع است.

 

 

مصطفی طاهری در گفتوگو با نگاه هستی بیان کرد: در قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تمامی روشهای حمایتی، از تسهیلات گرفته تا معافیت مالیاتی و تمامی امتیازات را در دستور کار قرار دادهایم.

وی افزود: مجلس، قانونگذار است و بیشترین کاری که میتوانیم برای شرکتهای دانشبنیان انجام دهیم، تدوین قانون است و در همین راستا شرکتهای دانشبنیان زمینههای خوبی را برای فعالیت خود خواهند داشت.

این نماینده مجلس ادامه داد: امروزه در تمام دنیا اگر صنعتی به دنبال ایدهپردازی باشد، آن را از طریق دانشگاهها اجرایی میکند اما در کشور ما چنین ساختاری وجود ندارد.

به گفته طاهری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتواند نقش بسزایی در ارتقای صنعت داشته باشد بنابراین با تدوین قانون در مجلس، زیرساختها در اختیار دولت قرار داده میشود و انتظار میرود که دولت هم حمایت از شرکتهای دانشبنیان را بیش از گذشته اجرایی کند.

وی در پایان گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور، شرکتهای دانشبنیان برای رسیدن به بلوغ، به حمایت نیاز دارند.